Sprostowanie do dyrektywy Rady 93/92/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w jedno- lub trzykołowych pojazdach silnikowych ( Dz.U. L 311 z 14.12.1993 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 02, s. 119)