BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 90/167/EØF (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)) Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Ordfører (for udtalelse): Clara Eugenia Aguilera García