Nõukogu otsus (EL) 2021/393, 1. märts 2021, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga loodud EMP ühiskomitees seoses kõnealuse lepingu kaubaveoga seotud kontrollimiste ja formaalsuste lihtsustamist käsitleva protokolli nr 10 IIa peatüki ning I ja II lisa muutmisega