BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører: Burkhard Balz, Pervenche Berès