Υπόθεση T-698/13 P: Αναίρεση που άσκησε στις 30 Δεκεμβρίου 2013 o Luigi Marcuccio κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 17 Οκτωβρίου 2013 , στην υπόθεση F-127/12, Luigi Marcuccio κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής