Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 231, 20 Αύγουστος 1988