Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1375 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος κιτρικού οξέος, σορβικού οξέος, θυμόλης και βανιλλίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για θηλάζοντα χοιρίδια, γαλοπούλες προς πάχυνση και γαλοπούλες εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή (κάτοχος της άδειας: Vetagro SpA) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)