Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/540 z 21. januára 2020, ktorým sa opravuje poľské znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/208, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel (Text s významom pre EHP)