Делегиран регламент (ЕС) 2020/540 на Комисията от 21 януари 2020 година за поправка на текста на полски език на Делегиран регламент (ЕС) 2015/208 за допълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията относно безопасността при експлоатация във връзка с одобряването на земеделски и горски превозни средства (текст от значение за ЕИП)