Υπόθεση T-605/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Οκτωβρίου 2018 — OY κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Άρθρο 3β του ΚΛΠ — Προσλήψεις — Κατάταξη σε βαθμό — Συνεκτίμηση της επαγγελματικής πείρας — Γενικές διατάξεις εφαρμογής του άρθρου 79, παράγραφος 2, του ΚΛΠ)