Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Landesgericht fόr Zivilrechtssachen Wien, με διάταξη της 13ης Αυγούστου 1997, στην υπόθεση Klaus Konle κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας (Υπόθεση C-302/97)