Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Angola om fiskeri ud for Angola, for perioden fra 3. maj 2002 til 2. august 2002 (KOM(2002) 369 - C5-0393/2002 - 2002/0148(CNS))