SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2908/98 van Edith MÜLLER aan de Commissie. Buitenwerkingstelling van de omzetting van richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectrapportage voor een deel van het grondgebied van een lidstaat