ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 2908/98 του Edith MUELLER προς την Επ τροπή. Κατάργηση της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε τμήμα του εδάφους κράτους μέλους.