Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets beslutning om markedsføring og indgift af bovin somatotropin (BST) og om ophævelse af beslutning 90/218/EØF (KOM(1999) 544 - C5-0250/1999 - 1999/0219(CNS))