P8_TA(2016)0013 Gasapparater ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. januar 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gasapparater (COM(2014)0258 — C8-0006/2014 — 2014/0136(COD)) P8_TC1-COD(2014)0136 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. januar 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/… om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF