2011/410/EU: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 7. juli 2011 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den portugisiske stat (ECB/2011/10)