Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 43/1999 av den 26 mars 1999 om ändring av bilaga XVIII (Hälsa och säkerhet i arbetet, arbetsrätt, samt lika behandling för kvinnor och män) till EES-avtalet