Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 43/1999 z 26. marca 1999, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVIII (Zdravie a bezpečnosť pri práci, pracovné právo a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami) k Dohode o EHP