Beslut nr 2/2019 av det gemensamma råd som inrättats enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, av den 19 februari 2019 om antagande av arbetsordningen för undvikande och lösning av tvister och uppförandekoden för skiljemän och medlare [2019/438]