Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler (PV) (KOM(95)0552 - C4-0533/95 - 95/ 0279(COD)) (Fælles beslutningsprocedure - førstebehandling)