Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10064 — AnaCap/Carrefour/Market Pay) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 38/02