Seymour-Smith og Perez TITJUR Forslag til afgørelse fra generaladvokat Cosmas fremsat den 14. juli 1998. # Regina mod Secretary of State for Employment, ex parte Nicole Seymour-Smith og Laura Perez. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: House of Lords - Forenede Kongerige. # Mandlige og kvindelige arbejdstagere - Lige løn - Ligebehandling - Erstatning for uberettiget opsigelse - Arbejdstagerens krav om beskyttelse mod uberettiget opsigelse - Omfattet af anvendelsesområdet for EF-traktatens artikel 119 eller direktiv 76/207/EØF - Juridisk kriterium for bestemmelse af, om en national foranstaltning medfører en indirekte forskelsbehandling efter traktatens artikel 119 - Objektiv begrundelse. # Sag C-167/97.