98/597/EY: Komission päätös, tehty 15 päivänä lokakuuta 1998, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenmaat sallivat tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin tehdyn päätöksen 94/278/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3115) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)