98/597/EF: Kommissionens beslutning af 15. oktober 1998 om ændring af beslutning 94/278/EF om listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af en række produkter omhandlet i Rådets direktiv 92/118/EØF (meddelt under nummer K(1998) 3115) (EØS-relevant tekst)