Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1859, annettu 6 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1242 10 artiklan soveltamista koskevista säännöistä tiettyjen tietojen keräämisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)