Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2260/1999 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 1999, για μείωση, για την περίοδο 1999/2000, των ποσών της ενίσχυσης για τα πορτοκάλια που αποστέλλονται για μεταποίηση λόγω υπέρβασης του κατωφλίου μεταποίησης