1999/721/EF: Kommissionens henstilling af 12. oktober 1999 om risikovurdering og strategierne for risikobegrænsning for stofferne 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 2-(2-methoxyethoxy)ethanol alkaner, C10-13, chlorbenzen, C10-13-alkylderivater (meddelt under nummer K(1999) 3232) (EØS-relevant tekst)