Anmälan enligt artikel 114.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – tillstånd att behålla nationella bestämmelser som är strängare än bestämmelserna i en harmoniseringsåtgärd på EU-nivå (Text av betydelse för EES) 2021/C 47/07