96/106/EF: Kommissionens beslutning af 29. januar 1996 om ændring af beslutning 94/187/EF, 94/309/EF, 94/344/EF, 94/446/EF, 95/341/EF og 95/343/EF vedrørende dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af visse produkter samt om ændring af beslutning 95/340/EF om en foreløbig liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af mælk og mælkebaserede produkter (Tekst af betydning for EØS)