Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1705/1999 van de Commissie van 30 juli 1999 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen (PB L 201 van 31.7.1999)