Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2198, 22. detsember 2020, millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2020/1628, millega kehtestatakse liidu tagasiulatuv järelevalve kütusena kasutatava taastuvallikatest toodetud etanooli importimise suhtes