Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2198 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2020 για τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1628 για τη θέσπιση εκ των υστέρων ενωσιακής επιτήρησης των εισαγωγών ανανεώσιμης αιθανόλης για χρήση ως καυσίμου