/* */

FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. 27/98 fastlagt af Rådet den 23. marts 1998 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/.../EF om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF for så vidt angår lette erhvervskøretøjer