Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/234, 13. veebruar 2015 , millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93 seoses sellise transpordivahendi ajutise impordiga, mis on ette nähtud kasutamiseks liidu tolliterritooriumil elava füüsilise isiku poolt