Udkast til afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg om ændring af bilag IV (energi) til EØS-aftalen Udkast til Fællesskabets fælles stillingtagen (SEK(1999) 781 - C5-0061/1999 -1999/0808(CNS)