2012/611/EÚ: Rozhodnutie Európskeho parlamentu z  10. mája 2012 o účtovnej závierke Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2010