Дело C-264/19: Решение на Съда (пети състав) от 9 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Constantin Film Verleih GmbH/YouTube LLC, Google Inc. (Преюдициално запитване — Авторско право и сродни права — Онлайн видео платформа — Качване на филм без съгласието на притежателя на правата — Производство за нарушаване на право върху интелектуална собственост — Директива 2004/48/ЕО — Член 8 — Право на ищеца на информация — Член 8, параграф 2, буква а) — Понятието „адреси“ — Адрес на електронна поща, IP адрес и телефонен номер — Изключване)