Úradný vestník Európskej únie, L 205I, 29. júna 2020