Προσφυγή της Brigitte Bennett κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ασκήθηκε στις 5 Μαΐου 1997 (Υπόθεση Τ-150/97)