1999/734/EG: Besluit van de Raad van 8 november 1999 houdende benoeming van Zweedse leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's