BERIGTIGELSE TIL :# Rådets Forordning (EF) nr. 392/97 af 20. december 1996 om fordeling for 1997 mellem medlemsstaterne af fangstkvoter for fartøjer, der udøver fiskeri i Norges eksklusive økonomiske zone og fiskerizonen omkring Jan Mayen