Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om den holdning, Fællesskabet skal indtage i Associeringsrådet, der blev oprettet ved den Europaaftale, der blev indgået den 16 december 1991, mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af gennemførelsesbestemmelser til Europaaftalens artikel 63, stk. 1, nr. iii), og stk. 2, samt artikel 8, stk. 1, nr. iii), og stk. 2, i samme aftales protokol nr. 2 om produkter henhørende under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og. Stålfællesskab