Euroopan parlamentin päätös 15. syyskuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajan nimittämisestä (N9-0041/2020 – C9-0276/2020 – 2020/0906(NLE))