Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/645, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2021, asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden kolmansien maiden ja niiden kolmansien maiden osien luettelosta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle raakamaidon, maitotuotteiden, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden eriä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)