Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9874 — Tokyo Century Corporation / Nippon Telegraph and Telephone Corporation / JV) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 205/12