Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1928 της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2015, για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων φύλλων αλουμινίου (αλουμινόχαρτου) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας