Komission asetus (EY) N:o 2021/1999, annettu 22 päivänä syyskuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi