2001/333/EF: Kommissionens beslutning af 13. februar 2001 om fordelingen af de mængder af kontrollerede stoffer, der er tilladt til væsentlige anvendelsesformål i Fællesskabet i 2001 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2000) 4153)