Sag T-231/20 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 24. juni 2020 — Price mod Rådet (Særlige rettergangsformer – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – afgørelse (EU) 2020/135 – aftale om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og Euratom – tab af unionsborgerskab – anmodning om udsættelse af gennemførelse – åbenbart, at hovedsagen skal afvises – afvisning – forelæggelse for Domstolen – manglende kompetence)